opc_loader
Merken
Gastenboek
Geen reacties geplaatst

Betaalmethoden

Hoe kan ik betalen?

Wij bieden de onderstaande betalingsmogelijkheden

Online betalen:
iDEAL
Achteraf betalen

Afhalen in de winkel:
contant
Pin (Maestro, Creditcard,)  

Indien u voorachter afbetaling via Billink kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen ondermeer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vordering en, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatie beleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rek ening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder in gebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink te vens gerechtigd herinnerings - en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het al dus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumentenen 75 euro voor bedrijven. Billink is tevensgerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaal d gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.